Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஜனவரி 2018
ஞா தி செ பு வி வெ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள் : வெளியீடுகள்

வெளியீடுகள்

சிங்கள அகராதி

சிங்கள அகராதி - முதலாம் பாகம் 230.00
சிங்கள அகராதி - இரண்டாம் பாகம் 350.00
சிங்கள அகராதி - மூன்றாம் பாகம் 350.00
சிங்கள அகராதி - நான்காம் பாகம் 320.00
சுருக்க சிங்கள அகராதி (அ முதல் நியாயலய) 575.00

சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவை

கம்பளை 25.00
கம்மடுவ 60.00
கொஹொம்ப கங்காரிய 40.00
கோட்டே 75.00
கோலம் 50.00
காதனய 55.00
கர்மய 45.00
திரைப்படம் 365.00

சிங்கள கலைக்களஞ்சியம்

சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 1 500.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 2 725.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 3 725.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம காண்டம் 4 825.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 5 -
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 6 805.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 7/1 149.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 7/2 135.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 7/3 100.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 8 500.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 9 1050.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் காண்டம் 10 525.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் 11 (ரெக்சின் அட்டை) 1125.00
சிங்கள கலைக்களஞ்சியம் 11 (சாதாரண அட்டை) 725.00

நாடக துறை சம்பந்தப்பட்ட ஏனைய நூல்கள்

சிங்கள நாடகம் கீ சரணீய 195.00
ரஜத்த ஜயந்தி நாட்டிய உலெல 42.00
பவுஸ்டஸ் 125.00

கலாசார நூற்றொடர்

சிங்கள வரலாற்று ஆவணம் 30.00
த்விபாசிகத்வய 30.00
ஸ்ரீலங்காவே போதிசத்வ சங்கல்ப 30.00
மலியதேவ ரஹதன் வஹன்சே வெடவிசு மண்டலாராமய 30.00
சீகிரி கீ 40.00
கோட்டே யுகயே சந்தேச காவ்ய 40.00
ஸ்ரீலங்காவே சங்ஸ்குறுதிக்க சாகித்ய 30.00
அத்தானி பரிஹார பிரதான 30.00
பிரபந்தன கதா மூலதர்ம 30.00
கத்திகாவத் விமர்சனய 30.00

உலக நாடக நூற்றொடர்

சிங்கள இத்திஹாச லேக்கன 30.00

இசைத்துறைக்குரிய நூல்கள்


ஹெல கீ மங்க 295.00
ஜன சங்கீத்த சித்தாந்த 85.00
சிங்கள சங்கீத்த சைலிய 75.00

பல்வேறு வெளியீடுகள்

கடயிம் பொத் விமர்சனய 315.00
சபரகமு பலாத்திய எழி 90.00
நர்த்தன சிந்தன 01 105.00
மேற்படி 02 120.00
கொக்கலாவ 150.00
புராண லங்காவே சமாஜ இத்திஹாசய 170.00
ப்ளேட்டோகே ஜனரஜய 465.00
புது பிலிம 340.00
சஹன் சித்துவிலி 30.00
கலிவாலா நாட்டிய கருவா 40.00
ஜனகவி சாஹித்ய 145.00
அத்துரட்டியே அமரவங்ச ஹாமுதுறுவோ 225.00
லேக்கன துனக் 3.50
துட்டுகெமுனு மகா ரஜதுமா 5.00
ஸ்ரீலங்காவே ஹமுவன சங்கீத்த பாண்ட 20.00
நவயுகயக பெர கமன்கரு 110.00
சிங்ஹலய யலி ரஜவிய 110.00
பாட்டக்க சமீக்சா 105.00
ரூபவாஹினி சமீக்சா 300.00
சிங்கள சினமாவே யுக புருஷயோ 120.00
Difevent Accents
80.00
ஸ்ரீலங்காவே புஸ்கொல பொத் லேகன கலாவ 585.00
டவர்ஹோல் நாட்டிய இத்திஹாசய 250.00
றுஹுணு கவி சரணிய 60.00
ஆசங்கியாவதி 53.00
பாலு கெதர போனிக்கா 100.00
சிவ்வன பரபுர 83.00
ஹந்தயாகென வாசனாவ 56.00
மொறத்தொட்ட தினபொத்த 75.00
சிங்கள சிறித் விரித் 45.00
சமன்தகூட்டய பர்வதய 210.00
காக்கவண்ண திஸ்ஸ 105.00
மிதெல்லவ கோறள கிவிந்துன் 65.00
மெஹெவர நிமாவிய 160.00
பெலிகல கோறளே வித்தி 80.00
வினயோப்பதேசய 260.00
பிரபாவதிய நிரூபிகாவக் வுவாய 50.00

சிறுவர் கதைகள்

ஹிரு தெவிந்துகே தேகி ஒட்டுனு 55.00
சமகிய பலயவே 62.00
புஞ்சி புஞ்சி பெட்டியோ 50.00
வயலீனய 42.00
புஞ்சி ஹப்பன்கம 46.00

தொடர் கதைகள்

துத்திலி நவகதாவ 185.00
சந்ததரனீ 105.00
சித்தரகுகே கத்தாவக் 275.00
ஜீவிக்க கமன 150.00
பலாபொரொத்துவ 125.00
பாலு துப்பதே அபிரஹஸ் மந்திரய 105.00
உமாவத்த 200.00
அபேம மினிசு 200.00
குமரியக்க பா சலம்ப செலுனா 215.00
கிரி துர்க 125.00

சிறு கதைகள்

நொநிமென கினி 55.00
கொழுவோ
75.00
சுன்வு பெத்தும 60.00
பினி அஹுர 68.00
பச்சோலிஸ் ஹாமி எத்துலு பிரிச 205.00
கெட்டும சஹா பாதட யதார்த்தய 90.00
ஆவர்ஜனா 90.00
ஜீவித்த எச சஹா மரணய 115.00
அடிதாளம 85.00
குருமிட்டோ 135.00
எல்பமய 150.00
விமலாவதி 140.00

கவிதைகள்

சித்தெங்கி தாம 75.00
தெவியோ கம்பித்த வீ 75.00
புது சிசிலென் 75.00
லா சந்த பாமுல 60.00

விஞ்ஞான (சிறுவர்)

விஸ்வ கமன 58.00
செங்கவீ கிய எல்புரொஸ்டியா 45.00
ஜீவய லெபு மமிய 75.00
செங்கவுனு திவயினே பிஹிசுனு சவாரிய 77.00
தெவொலக சொஹொயுரோ 57.00
புனராகமனய 115.00
ஸ்பெரடிக் சொயா ட்ரிகசியோலாவட்ட 80.00
கால தொரட்டுவ 100.00
ஆகந்துகயா 85.00

விசேடமானவை

Eavesdropper
150.00
Different Accents
80.00
Return to Rightcousness
145.00
Living Foundation of Buddhism
230.00
Poojavaliya
80.00

தமிழ் நூல்கள்

உதயக் கதிர்கள் நாவல் 100.00
மணற்கேணி சிறுகதை 65.00

ஏனையவை

ஜகத் லேக்கன புஸ்திக்க மாலே இல. 01 75.00
ஜகத் லேக்கன புஸ்திக்க மாலே இல. 02 80.00
ஜகத் லேக்கன புஸ்திக்க மாலே இல. 03 45.00
ஜகத் லேக்கன புஸ்திக்க மாலே இல. 04 65.00
Atonament
125.00
World around Me
55.00
சிங்கள முத்ரா ஹா மோரஸ் 90.00
ரிட்டிகல வீரயா 135.00
எழு சந்தெச லக் லகுனென் 65.00
றைகம் சாஹித்ய 285.00
தூவிலி சுவந்த 110.00
சுலங்கட்ட எரெஹிவ 60.00
நோன்புக் கஞ்சி - தமிழ் 100.00
நாட்டாமை - தமிழ் 150.00
சாஹித்ய சங்கராவ 250.00
கோச்சிய பரக்குய் 32.00
Last Updated ( Friday, 22 November 2013 09:59 )