Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

වැඩසටහන් දිනදර්ශනය

පෙබරවාරි 2018
බ්‍ර සි සෙ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ඔබ මෙතනයි : මාධ්‍ය පුවත් හා සිදුවීම් රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර උළෙල - 2018

රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර උළෙල - 2018

රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර උළෙල - 2018

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ රාජ්‍ය දෘශ්‍ය කලා  උපදේශක මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන“2018- රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර උළෙල” සඳහා නිර්මාණ භාරගැනීම 2018 ජනවාරි මස 20 වෙනි දින සිට මාර්තු මස 16 වෙනි දින දක්වා කොළඹ 07 ජාතික කලාභවනේදී සිදුකෙරේ. එසේ ලැබෙන චිත්‍ර අතුරින් එක් දිස්ත්‍රික්කයකින් නිර්මාණ 50 බැගින් තෝරා එම නිර්මාණකරුවන් දෙවන වටයේ තරගය සඳහා යොමු කෙරේ. දෙවන වටයේ තරග පළාත් මට්ටමින් විශේෂ වැඩමුළුවක්ද සහිතව පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කරන අතර පළමු වටයේ ජයග්‍රාහකයන් සියලු දෙනා වෙත එදින සහතික පත්‍රයක් ද ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ. දෙවන වටයේදී අඳිනු ලබන චිත්‍ර අතුරින් තෝරාගන්නා නිර්මාණ “2018 - රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර උළෙල” සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. එහි දී ජයග්‍රහණය කරන ළමා සිත්තරුන් වෙත රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර උළෙලේදී ත්‍යාග, සම්මාන හා සහතික පත් ප්‍රදානය කෙරෙනු ඇත.

තරග අංශ

තරග අංශය                            වයස් කාණ්ඩය                               උපන් වර්ෂය

 1. ප්‍රාථමික අංශය                     වයස අවුරුදු      05 – 06                  2012-2011
 2. පශ්චාත් ප්‍රාථමික අංශය        වයස අවුරුදු      07 – 09                  2010-2009-2008
 3. කනිෂ්ඨ අංශය                     වයස අවුරුදු      10 – 12                  2007-2006-2005
 4. ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය                    වයස අවුරුදු      13 – 15                  2004-2003-2002
 5. ජ්‍යෙෂ්ඨ ද්විතීයික අංශය      වයස අවුරුදු      16 – 18                  2001-2000-1999

 

තරග කොන්දේසි

 1. ඔබ කැමති ඹ්නෑම තේමාවක් සිතුවමට නැගිය හැකිය.
 2. ඔබ කැමති ඕනෑම මාධ්‍යයක් චිත්‍ර ඇදීමට භාවිතා කළ හැකිය.
 3. චිත්‍රය අගල් 18×14 ප්‍රමාණය විය යුතුය.
 4. එක් අයෙකුට ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ එක් නිර්මාණයක් පමණි.
 5. එවනු ලබන නිර්මාණය මීට පෙර වෙනත් තරගයකට ඉදිරිපත් නොකළ එකක් විය යුතුය.
 6. චිත්‍රය ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ ඔබගේ ස්ථිර පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයෙන් පමණි.
 7. ඔබ විසින් එවනු ලබන නිර්මාණ ප්‍රවීණ විනිසුරු මණ්ඩලයකට ඉදිරිපත්කර එයින් තෝරාගන්නා ළමුන් පමණක් අදාළ දිස්ත්‍රික් තරගය සඳහා තෝරාගන්නා අතර තරග පැවැත්වෙන දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය පසුව දැනුම්දෙනු ඇත.
 8. චිත්‍රයේ පිටුපස පහත තොරතුරු සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රිසි බසින් නිවැරදිව, පැහැදිලි අත්අකුරින්  සඳහන් කළ යුතුය. මෙම තොරතුරු නිවැරදිව සඳහන් නොවන නිර්මාණ තරගයෙන් ඉවත් කෙරෙනු ඇත. ඔබ විසින් එවනු ලබන චිත්‍ර නිර්මාණය නැවත භාරදෙනු නොලැබේ.

(තොරතුරු පත්‍රිකාව නොගැලවෙන සේ ඇලවිය යුතුය)

 

 1. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබ පදිංචි ප්‍රදේශයේ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  හෝ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික නිලධාරීන් මගින් ලබාගත හැක.

 

 

 • සම්පූර්ණ නම:-............................................................................................................
 • මුලකුරු සමග නම:-....................................................................................................
 • උපන් දිනය:-...............................................................................................................
 • 2017.12.31 දිනට වයස:-.............................................................................................
 • තරග අංශය:-...............................................................................................................
 • පෞද්ගලික ලිපිනය:-...................................................................................................
 • ස්ථිර පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය:-..............................................................................................
 • දුරකථන අංකය:-.........................................................................................................

පසු පිටේ ඇති නිර්මාණය මගේම බව සහතික කරමි.

...........................................

අයදුම්කරුගේ අත්සන

ජාතික සම්බන්ධීකාරක,

රාජ්‍ය දෘශ්‍ය කලා උපදේශක මණ්ඩලය,

ජාතික කලාභවන,

ආනන්ද කුමාරස්වාමී මාවත,

කොළඹ - 07

 

චිත්‍ර නිර්මාණ එවිය යුතු ලිපිනය:-

චිත්‍ර එවනු ලබන ලියුම් කවරයේ හෝ පාර්සලයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ “රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර තරගය - 2018” ලෙස සඳහන් කළයුතුය.

අධ්‍යක්ෂ,

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

08 වන මහල, සෙත්සිරිපාය,

බත්තරමුල්ල

විමසීම්:- 0112882551 / 0112872031

වැඩි විස්තර සඳහා 2018.01.26 දින ගැසට් නිවේදනයෙන් සහ  www.culturaldept.gov.lk වෙබ් පිටුවට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැක.

 

State Children’s Art Festival – 2018

Drawings for the “State Children’s Art Festival – 2018” organized by the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs, Department of Cultural Affairs and the State Advisory Board of Visual Arts are accepted from 20th January 2018 until 16th March 2018 at National Art Gallery, Colombo 07. Out of the drawings so received, 50 drawings will be selected from each district and the relevant winners will be brought up for the second round. Competitions in the second round will be conducted with a special workshop at provincial level and all the winners of the first round will be presented with a certificate on that date. Drawings selected from the second round will be presented to “State Children’s Art Festival – 2018”. Winners will be presented with prizes, awards and certificates on the occasion of State Children’s Art Festival.

 

Categories

Category                  Age Group                   Year of Birth

 1. Primary                     05-06 years of age               2012-2011
 2. Post Primary              07-09 years of age              2010-2009-2008
 3. Junior                         10-12 years of age              2007-2006-2005
 4. Senior                         13-15 years of age              2004-2003-2002
 5. Senior Secondary       16-18 years of age              2001-2000-1999

 

Conditions

 1. Drawings could be on any theme of your choice.
 2. You could use any medium of your choice for your drawings.
 3. Each drawing should measure 18x14 inches.
 4. Each applicant will be entitled to present only one drawing.
 5. Your drawing should not have been presented for any other competition held before.
 6. Drawing should be forwarded only from the district of your permanent residence.
 7. Drawings received will be evaluated by a proficient Panel of Judges. The winners will be selected for the relevant district competition. The venue, date and the time of the competition will be notified later.
 8. Following particulars should be clearly hand written correctly on the reverse of the drawing in Sinhala, Tamil or in English. Any drawing in which the above particulars are not correctly mentioned will be removed from the competition. Drawings sent will not be returned. (In case the particulars are mentioned on a separate paper, it should be pasted undetached).
 9. Further details could be obtained from the cultural officers of the District Secretariat/ Divisional Secretariat of your permanent residence.

 

 

  • Name in Full:- ………………………………………………….
  • Name with initials:-……………………………………………
  • Date of Birth:-………………………………………………….
  • Age as at 31.12.2017:-………………………………………….
  • Category:-………………………………………………………
  • Private Address:-………………………………………………..
  • District of your permanent residence:-………………………….
  • Telephone:-……………………………………………………..

 

I certify that the drawing on the reverse is my own.

 

………………………..

Signature of the candidate

 

Drawings should be sent to:-

National Coordinator

State Advisory Board for Visual Arts

National Art Gallery

Ananda Coomaraswami Mawatha,

Colombo 07.

 

“State Children’s Art Festival – 2018”, should be marked on the top left hand corner of the envelop/ parcel in which you send the drawing.

 

 

Anusha Gokula Fernando

Director,

Department of Cultural Affairs

8th Floor, Sethsiripaya,

Battaramulla.

Inquiries:- 0112882551/0112872031

Further details could be obtained from the gazette notification on 26.01.2018 or through website www.culturaldept.gov.lk